zakaj-vsako-napredno-podjetje-potrebuje-cio-ja/

Opis delovnega mesta CIO-ja

CIO je odgovoren za upravljanje z informacijami in podatki celotnega podjetja in njegovih posameznih oddelkov. Odgovoren je za vse funkcije v zvezi z informacijskimi storitvami v podjetju, vključno z vsemi centri za obdelavo podatkov, službami tehničnega vzdrževanja, planiranjem proizvodnje, internim obveščanjem, komunikacijskimi mrežami (zvočnimi in podatkovnimi), razvojem računalniških programov in delovanjem računalniškega sistema. Odgovoren je za hranjenje in vzdrževanje podatkov in zapisov o podjetju na elektronskih ali optičnih medijih, vključno s pregledom računalniško ali ročno vodenih evidenc. Odgovoren je za strojno in programsko opremo za obdelavo podatkov, za njeno nabavo, skladiščenje in stalno izsledljivost. CIO mora definirati strateške usmeritve za ves pretok informacij in za vse komunikacijske postopke in sisteme. Poskrbeti mora za celotno vodenje in definiranje računalniških in komunikacijsklih dejavnosti v podjetju. Odgovoren je tudi za vodenje vsakodnevnih opravil v informacijski službi. Predlagati mora smernice za rast podjetja, bodisi za rast s pomočjo notranjih virov ali z zunanjo pomočjo.

Poslanstvo CIO-ja:
“Skrbeti mora za tehnološko vizijo podjetja, za vodenje razvoja in uvajanja take informacijske tehnologije, ki bo podjetju pomagala ustvariti in obdržati vodilno vlogo na nenehno spreminjajočem se trgu, kjer vlada intenzivni konkurenčni boj”

Razmerja odgovornosti (Hierarhična razmerja)
CIO je odgovoren enemu od izvršilnih direktorjev – seniorjev (EVP, COO, CFO) ali CEO. Je eden ključnih vodilnih kadrov v podjetju in je odgovoren za politiko informacijske tehnologije ter za usklajevanje strategije informacijske tehnologije s poslovno strategijo podjetja. Pogosto nosi naziv »Namestnik predsednika uprave in CIO (direktor informacijske službe). Njegovo mesto je v vrhu podjetja.

K njegovim odgovornostim sodijo:
• Proces planiranja poslovne tehnologije – organizacija med seboj povezanih procesov planiranja
• Razvoj aplikacij – novih in obstoječih aplikacij, ki so potrebne za dejavnosti podjetja in koordiniranje uporabe aplikacij po vseh oddelkih podjetja
• Infrastruktura in ustroj informacijske tehnologije (npr. računalniki in mreže) – njeno nemoteno delovanje in skrb za tekoče investicijsko vzdrževanje
• Izbira izvajalcev – odločitve, ali se bo koristilo zunanje izvajalce ali zaposlene v podjetju za opravljanje storitev v zvezi i informacijsko tehnologijo
• Izbira partnerjev – vzpostavitev trdnih poslovnih vezi s ključnimi dobavitelji informacijske tehnologije in s konzultanti
• Prenos tehnologije – uvesti ustrezno tehnologijo, ki bo olajšala poslovanje podjetja s svojimi kupci in dobavitelji , pri tem pa povišala prihodek in donosnost.
• Zadovoljstvo kupcev – sodelovanje s »strankami« v podjetju in izven podjetja in skrb za to, da so stalno zadovoljni
• Izobraževanje – organizacija izobraževanja za vse uporabnike informacijske tehnologije, z namenom, da se obstoječi in novi sistemi kar najbolj učinkovito izkoristijo.

Potrebne sposobnosti:
• Močna poslovna usmerjenost (bogate izkušnje s področja industrije vodilne informacijske tehnologije in dejavnosti v zvezi s tem (npr. konzultantske ali prodajne izkušnje v industriji informacijske tehnologije)
• Izkazane sposobnosti uporabe informacijske tehnologije pri reševanju poslovnih problemov nekega podjetja in nadziranja stroškov in tveganj.
• Sposobnost prepoznavanja in ovrednotenja novih tehnoloških dosežkov in ocenjevanja, koliko bi bili primerni za uporabo v podjetju
• Sposobnost komuniciranja z ne-tehničnim osebjem podjetja in razumevanje njihovih potreb
• Močne organizacijske sposobnosti za upravljanje s centralnimi viri informacij in aplikacijami ter za njihovo koordinacijo z viri informacij v posameznih oddelkih podjetja
• Sposobnost pravočasne zasnove, predlaganja in izdelave različnih projektov informacijske tehnologije, v okviru predvidenih stroškov.
• Sposobnost dobrega sodelovanja z obstoječim vodstvom podjetja, v smislu dobrega poslušalca, kostruktivnega timskega sodelavca in zgovornega zagovornika svojih vizij v zvezi z informacijsko tehnologijo.

Glavne funkcije CIO-ja

Kot Strateg
• CIO mora biti sposoben pretvoriti informacijo v znanje
• Sposobnost uporabe sredstev za zadovoljitev informacijskih potreb in realizacije ciljev organizacije
• “načrtovanje, uvajanje ter predvidevanje infrastrukture znanja v podjetju”

Kot svetovalec
• Sposobni CIO-ji morajo uporabljati tehnološko znanje, poznavanje ciljev podjetja ter potreb po informacijah pri svetovanju ključnemu vodilnemu osebju.
o CEO-ju (generalnemu izvršilnemu direktorju)
o VP-ju
o Vodjem oddelkov

Kot učitelj
• CIO-ji morajo znanje o informacijski tehnologiji in sredstvih deliti s sodelavci
• Formalne in neformalne možnosti za izobraževanje
• Poučevanje ključnih informacijskih orodij
• Poučevanje učinkovite organizacije ter uporabe informacij
• Uvajanje učnih delavnic z namenom povečati znanje uporabe informacijskih tehnologij

Kot manager
• Od CIO-jev se pričakuje znanje upravljanja z:
• Informacijami
• Tehnologijo
• Zaposlenimi

Kot diplomat
• V managerskem timu se mora pogajati in sklepati kompromise o strategiji razvoja ter doseganju ciljev

Kot advokat
• Biti mora agresiven advokat in zagovarjati pomembnost informacij in znanja.
• Spodbujati mora izmenjavo informacij in znanja med zaposlenimi v organizaciji

Ostale funkcije
• Določajo informacijske zahteve ter potrebe na strateškem, managerskem in operacijskem nivoju organizacije
• Načrtujejo in vzpostavljajo sisteme, ki zagotavljajo zanesljive informacije
• Vzpostavljajo specifične standarde in smernice za definicijo, merila, uporabe in dispozicijo, tako da lahko vsi segmenti organizacije delujejo znotraj istega okvirja.
• Ugotavljajo potrebne investicije v informacijski sistem organizacije
• Zagotavljajo discipliniran okvir za ocenjevanje prednosti informacijske tehnologije napram stroškom informacijske tehnologije
• Predpostavljajo posledice in koristi novih informacijskih tehnologij
• Razvijajo standardne izobraževalne tečaje na področju informacij, informacijske tehnologije in informacijskih sistemov
• Identificirajo lastništvo informacij in hkrati zagotavljajo zaupnost, varnost ter zanesljivost
• Sklepajo dogovore o sodelovanju in ohranjajo odnose z zunanjimi sodelavci
• CIO mora biti sposoben slediti tehnološkim spremembam in napovedovati vpliv sprememb na poslovanje organizacije
• CIO mora vedeti kdaj je primerno investirati v novo tehnologijo
• CIO se mora zavedati organizacijskih trendov, ki lahko vodijo do sprememb v načinu poslovanja organizacije

Problemi in izzivi CIO-ja

CIO-ju predstavlja glavni izziv vodenje informacijske tehnologije podjetja ob hkratnem zagotavljanju ravnovesja med tehnološkimi in delovnimi zahtevami, kot tudi med finančnimi možnostmi in zahtevami trga. To doseže z uporabo računalniške in komunikacijske tehnologije, ki podpira hkrati notranjo rast v podjetju in rast s pomočjo zunanjih sodelavcev. Ena najpomembnejših nalog in hkrati glavnih izzivov CIO-ju je zagotoviti neopazno integracijo in pretok podatkov in informacij od kupca, preko finančne službe v obliki finančnih izkazov, do vodstva v obliki poročil za vodilne kadre.

Položaj CIO-ja tudi zahteva sposobnosti pri upravljanju s časom in razumevanje načinov, kako informacijsko tehnologijo uporabiti v podjetju. Potrebne so izkušnje na področju vodenja in nadzora ter velika fleksibilnost pri delu z ljudmi na najrazličnejših nivojih, tako internih kot eksternih.